A Miskolctapolca Barlangfürdő a Miskolc Csoport tagja

Házirend

 • Kiadja Koreny György ügyvezető, Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társaság.
 • A Miskolctapolca Barlangfürdő üzemeltetője: Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társaság (3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.).
 • A Miskolctapolca Barlangfürdő tulajdonosa: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.).
 • A Miskolctapolca Barlangfürdő felügyeleti szervei:
  • Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője (3525 Miskolc, Városház tér 8.).
  • B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya (3501 Miskolc, Meggyesalja u. 12.).
  • A lakóhelye, illetve a vállalkozása székhelye szerinti illetékes Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának Fogyasztóvédelmi Osztálya. A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu,http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti
  • Panasz esetén lehetőség van a lakóhelye szerinti Megyei Békéltető Testülethez fordulni. A békéltető testületek elérhetőségei.
 
A Miskolctapolca Barlangfürdő részlegei:
 • pénztár
 • üzemviteli épület: fogadócsarnok, öltözők, vizesblokkok, étterem, kávézó, ajándékbolt, büfé
Beltéri medencék:
 • Vadvíz barlangi medence
 • Fürdőcsarnok
 • Termálmedence I., II.
 • Csillagterem barlangi medence
 • Római-medence
 • Hidas-terem
Kültéri medence:
 • Kagyló-medence
 • Kagyló-úszómedence
 • Gyermekmedence I., II., III.
 • Tavi-élménymedence
Szauna-park:
 • finn szauna
 • infra szauna
 • szolárium
 • gőzkabin
 • merülő medence
 • továbbiakban: Fürdő
Általános rendelkezések

1. Ezen Házirend rendelkezéseinek betartása a jegy megvásárlásával és a Fürdő területére való belépéssel kötelezővé válik a Vendég számára. Aki a Házirendet megsérti, attól a szolgáltatás megtagadható és a Fürdő területének elhagyására kötelezhető. A vendég ebben az esetben jegyár visszatérítést nem követelhet, a szolgáltatás megtagadása miatt felmerülő kártérítésre nem tarthat igényt.

2. A Házirend a Miskolctapolca Barlangfürdő egész területére vonatkozik.

3. A Fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó alkalmazott – fürdővezető, műszakvezető, étteremvezető, úszómester, – hivatalos személynek tekintendő, és a Btk. 310. § hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.

4. A Fürdőben személyzet a Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társasággal szerződéses jogviszonyban álló személy.

5. A fürdő vezetőjének és a fürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált kiszolgálását, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, a személy- és tulajdonvédelmi, a hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről. Fontos feladatuk, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei, egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítottak legyenek. Ennek érdekében az esetleges előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni.

6. A strandterületek megfigyelésére a Miskolci Fürdők Kft. zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszert (a továbbiakban: kamerarendszer) üzemeltet a következő feltételekkel: 

1. a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a vagyon védelmét szolgálja,

2. alkalmazása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával. Kamerarendszer nincs elhelyezve olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés - a helyiség rendeltetéséből fakadóan - az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely). A kamerarendszer megfelel a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági szint és a felvételek automatikus rögzítése követelményeinek. A felvételek a rögzítést követő 5-8 napig kerülnek tárolásra abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is - bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak legyenek. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak. A kamerarendszer által rögzített felvételekhez - a következő bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított öt napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított hatvan napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak. A felvételen szereplő természetes személy érintett számára biztosítani kell valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben felsorolt jognak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását. A felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a melynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.

7. A szolgáltatások igénybevétele csak érvényes belépő vagy bérlet ellenében történhet.

8. A fürdő szolgáltatásait, berendezéseit mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

9. A fürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének és testi épségének védelme érdekében a fürdőt nem látogathatják: 

1. lázas, továbbá fertőző betegségekben szenvedő (pl. gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedők;
2. görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros bőrelváltozással járó betegségben szenvedők;
3. ittas személyek;
4. kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek. 
o Amennyiben a fent felsoroltak közül bármely állapot fennáll, abban az esetben a fürdő személyzete a szolgáltatások bármelyikét megtagadhatja a vendégtől.
 
10. A vendégek kötelesek a személyzet által adott és a figyelmeztető táblákon is feltüntetett utasításokat maradéktalanul betartani.

11. Rendkívüli medencezárás esetén (például: vis maior, meteorológiai jelenség, higiéniás ok) az úszómester felszólítását követően a vendég köteles a  medencét elhagyni. Ilyen esetben a vendég részére jegyár visszatérítés nem történik, továbbá a vendégek a rendkívüli medencezárás miatt kártérítésre nem tarthatnak igényt.

12. A Fürdő helyi sajátosságaiból eredő, és a szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat az Üzemeltetési Szabályzat tartalmazza. A szabályzat üzemidő alatt a fürdő vezetőjénél betekintésre a vendégek rendelkezésére áll.

13. A Fürdő üzemeltetése során tevékenységét A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet, és A közfürdők létesítésének  és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet alapján köteles ellátni.

14. A Fürdő üzemeltetése során köteles biztosítani: 

0. a medencék vizének hatóságilag előírt minőségét;
1. a medencék, öltözők és egyéb a Fürdőhöz tartozó területek takarítását, tisztántartását, és fertőtlenítését;
2. a medencék biztonsági felügyeletét;
3. a mentő felszerelések készenlétben tartását;
4. azt, hogy a szűrőforgatóval üzemelő medencéknél a szűrés után a medencékbe visszatérő víz az ivóvízre megállapított minőség követelményének megfeleljen;
5. a medencék napi ürítését, amelyet csak a Vendégek medencéből történő távozása után lehet megkezdeni;
6. az egyes medencékben vállalt vízhőmérséklet biztosítását;
7. az előírásoknak megfelelően előkészített és teljesen feltöltött medencét.
 
15. A szolgáltatás ára a kiszolgálás díját is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója a vendégtől semmiféle más juttatásra nem tarthat igényt, vagy nem  követelhet.
16. A térítéses szolgáltatások díjszabása a pénztáraknál és a hivatalos weboldalon elérhető ártáblákon olvasható.
17. A szolgáltatások a vendégek számára érkezésük sorrendjében állnak rendelkezésükre. Kivételt képeznek a terhes anyák, világtalanok és a  mozgáskorlátozottak. A fürdőszolgáltatáson kívüli egyéb szolgáltatások (pl.: szaunaszeánsz, szolárium) előzetes regisztráció alapján történik.
18. A fürdő területén 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérővel és felügyeletével, annak felelőssége mellett tartózkodhat.
19. A 14 éves kor alatti gyermekek a medencéket csak felnőtt felügyelettel használhatják.
20. Az úszómedencét csak úszni tudó személy/vendég használhatja!
21. A fürdőmedencék fürdőruhában vehetők igénybe. A strandfürdő területén a topless viselet vagy a naturista napozás, fürdőzés nem megengedett. Nőknél fürdőruha, férfiaknál térd fölé érő fürdőnadrág viselése kötelező. Vitás kérdésekben a fürdő személyzetének jogában áll a fürdőszolgáltatást megtagadni a vendégtől. Fürdőruha gyermek számára is kötelező. 2 éves kor alatt úszópelenka használata kötelező.
22. A medencék környéke nedves lehet, így nagyobb a csúszásveszély. A balesetek megelőzése érdekében fürdőpapucs használatát javasoljuk.
23. A fürdőben található berendezések, felszerelések és a tisztaság megóvása az üzemeltető és a vendég közös érdeke. Azt a vendéget, aki a fürdő bármely eszközében, berendezésében, épületében, növényzetében kárt okoz, vagy azokat eltulajdonítja, az üzemeltető a kár megtérítésére kötelezi.
24. A nemdohányzók védelméről szóló törvény alapján a fürdő területén dohányozni csak a táblával kijelölt helyeken szabad. Kérjük, hogy a cigarettacsikkeket az erre kijelölt csikktartókban helyezzék el.
25. Vendég a nyitvatartási időn kívül a Fürdő területén nem tartózkodhat.
26. A medencékbe azok oldalfaláról beugrani nem szabad. Saját és mások testi épségét veszélyeztetni, nyugalmát zavarni nem megengedett.
27. Az úszómedence kivételével a medencékben vízi játékok (gumi úszólabda, tüdővel felfújható labda, normál méretű gumimatrac, úszógumi, stb.) használata megengedett úgy, hogy azzal más vendég nyugalmát ne zavarja, biztonságát ne veszélyeztesse.
28. A medencéket a Fürdő sportszervezők, iskolák részére üzemidőben is bérbe adhatja.
29. Bármilyen protézissel rendelkezők, nyak- és gerincsérültek a csúszdát nem használhatják.
30. A gyerekmedencékben egészségügyi okokból a felnőttek csak állhatnak, valamint a medence szélén ülhetnek.
 
A Fürdő területén nem megengedett:
 
1. A Fürdő területére mások testi épségére veszélyes tárgyat, mérgező, egészségre ártalmas, balesetveszélyes anyagot bevinni.
2. A fürdő medencéiben és azok 5 méteres körzetében étkezni, italt fogyasztani, törékeny, vagy bármely más balesetet és sérülést előidéző tárgyat bevinni és a medencék vizét egyéb módon szennyezni.
3. Utcai cipőben, utcai ruházatban, medencében, ill. annak 5 méteres körzetében (pl. wellness, zuhanyzó stb.) tartózkodni.
4. A medencéket zuhany, lábmosó használata nélkül igénybe venni.
5. A papucsot medencébe vinni, a medence szélén található rácsszerkezetre tenni illetve azon tartózkodni.
6. A medence lépcsőjén folyamatosan tartózkodni, akadályozni mások közlekedését.
7. A fürdő területére állatot bevinni, kivételt képez a 27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet értelmében a segítő kutya, amely azonban a medencékben és annak 5 méteres körzetében, ill. zárt térben nem tartózkodhat. A 19/2001.(V.7.) sz. az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltak betartása kötelező.
8. A közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni. A Fürdő területén tilos az obszcén, trágár, gyalázkodó megjegyzések kinyilvánítása, a fizikális bántalmazás, a faji, etnikai, vallási hovatartozás, szexuális beállítottság miatti gyűlöletkeltés, a szexuális indíttatású testi érintkezés továbbá minden olyan magatartásforma, mely utaló lehet szexuális kapcsolat létesítésére, és alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
9. A fürdő egész területén tilos hajat festeni és hajat vágni, borotválkozni, manikűrözni és pedikűrözni, fogat mosni és bármilyen kozmetikai kezelést végezni.
10. A vendégeknek tilos tartózkodni elzárt területen vagy üzemi területen.
11. Tilos a Fürdő területén tüzet rakni, sátrat építeni, kivéve napozósátor 2 m2 alapterületig.
12. Tilos a Fürdő területén zajkeltő tevékenységet folytatni.
13. Tilos a Fürdő medencéiben működő víz alatti fúvókákat eldugaszolni.
14. Tilos az úszómedencébe nem tüdővel felfújt labdát, gumimatracot, vagy bármely egyéb játékot, felszerelést, oda nem illő tárgyat bevinni!
 
Üzemidő, jegykiadás, belépés
1. Pénztárnyitás a fürdő nyitásával egy időben, a pénztárzárás a zárórát megelőző 1 órával történik. 
o Nyitvatartás egész évben, minden nap:
o Fürdő és Szaunapark: 9:00-20:00 óra
o Pénztárzárás: 19:00 óra
o Medencezárás: 19:30 óra
o Éjszakai fürdőzés: 20:00- 00:30 óra között, medencezárás: 24.00 (előre meghirdetett időpontokban)
o Ajándékbolt: 9:00- 19:00 óra
2. A Fürdő folyamatos üzemmódban üzemel. Kiemelt állami ünnepek nyitvatartási rendjét, valamint a szokásostól bármely ok miatt eltérő nyitva tartást interneten – a Fürdő hivatalos honlapján, illetve a Fürdő hivatalos Facebook oldalán –, illetve a Fürdő saját területén a pénztáraknál teszi közzé.
3. A nyitvatartást a Fürdő vezetősége indokolt esetben – például rendkívüli medencezárás – megváltoztathatja, melyet a pénztárak előtt kifüggesztett hirdetmény formájában és a hangosbemondón azonnal közöl.
4. A megvásárolt jegy csak a váltás napján, a szezonnak megfelelő alapidőben, napi egyszeri belépésre és arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre kiadták.
5. A beléptető karpánt/karóra másra át nem ruházható. A beléptető karpánt/karóra jól látható helyen történő viselése mindenki számára kötelező.
6. A vendég köteles a Fürdő területére történő belépéskor az aktiváltan átadott beléptető karpántot/karórát viselni majd távozáskor leadni. A vendég a karpánt/karóra elvesztése, megrongálódása esetén az okozott kárt az érvényes árszabályzatban meghatározott módon, forintban köteles megtéríteni.
7. Kedvezményre jogosító feltétel: 
o 4 éves kor alatt a belépés ingyenes.
o Gyermekjegyet 4-14 éves korig lehet váltani.
o Diákjegyet nappali vagy esti tagozatos jogviszonnyal, 25 éves korig lehet váltani.
o Diák, nyugdíjas kedvezményes fürdőbelépőjegy a jogosultságot igazoló igazolvány felmutatása mellett váltható.
o Csoportos belépőtípusoknál: 15 fő feletti létszám esetén, egy időben történő belépéskor. Egy kísérő belépése díjtalan.
o Kedvezményes belépőre jogosít: Miskolc Pass Classic kártya, Miskolc Pass Turisztikai kártya felmutatása.
o Írásos megállapodás alapján kiadott kuponokkal, pl. Hungary Card, stb.
8. A kedvezmények jogosítására szolgáló igazolványokat kérés nélkül a pénztári jegyváltáskor be kell mutatni.
9. Az üzemidőn túli a fürdőt érintő rendezvényekre a működés módjára külön szerződésben rögzített intézkedések az irányadóak.
10. A szezon elejéhez és végéhez köthető medencenyitásokról és medencezárásokról az üzemeltető dönt.
11. Pénztártól való távozás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
12. Az esetleges árváltoztatást az ártáblán vagy a fürdő saját weboldalán, illetve facebook oldalán közöljük.
 
A vendégek észrevétele, az észrevétel kezelése
1. A Vásárlók Könyve a pénztárakban, szezonális időszakban az ajándékboltban áll a vendégek rendelkezésére.
2. A Vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást nyújtó személyzet magatartására vonatkozó észrevételeit rögzíteni a Vásárlók Könyvében. Az észrevételt a Fürdő vezetője érdemben köteles vizsgálni, és annak eredményéről a vendéget a bejegyzést követő 30 napon belül írásban tájékoztatni.
3. A vendég panaszával szóban vagy írásban közvetlenül fordulhat: 
o A Miskolctapolca Barlangfürdő**** fürdővezetőjéhez,Sziklai Máté 3519 Miskolctapolca, Pazár István sétány 1.; tel.: +36 46 560 030, e-mail: sziklai.mate@miskolcifurdok.hu
o A Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetőjéhez, Koreny György Miskolctapolca, Pazár István sétány 1., tel: + 36 46 503 182; e-mail: titkarsag@miskolcifurdok.hu
o Miskolc MJV Önkormányzat jegyzőjéhez, 3530 Miskolc, Városház tér 8., tel.: + 36 46 512 709, e-mail: jegyzo@miskolcph.hu
o Az illetékes Kormányhivatal  illetékes Járási Hivatalának Fogyasztóvédelmi Osztályához (B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal: cím: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 23., telefonszám: +36 46 795 600, e-mail: jaras.miskolc@borsod.gov.hu)
o A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségeket itt találhatják: http://jarasinfo.gov.hu.
o B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályához (3501 Miskolc, Meggyesalja u. 12.)
o Az illetékes Megyei Békéltető Testülethez (A B-A-Z Megyei: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. sz., telefonszáma: + 36 46 501 091, + 36 46 501 870, fax száma: + 36 46 501 099, e-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu)
o (A Miskolci Fürdők Kft. fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veti alá magát a békéltető testület döntésének, azt nem fogadja el kötelezőnek.)
 
Egészségügyi ellátás, elsősegélynyújtás
 1. A Fürdő üzemideje alatt a Fürdő területén elsősegélynyújtásban képzett alkalmazott is szolgálatban van. Az elsősegélynyújtó hely külön felirattal és jellel jelölt.
 2. A vízből mentettekhez az elsősegélynyújtó, ill. az orvos kihívásáért az úszómester a felelős akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát.
 3. A sérülésről a Fürdő jegyzőkönyvet készít, melyet a Baleseti Naplóba történő bejegyzést követően a sérültnek – amennyiben erre alkalmas állapotban van – és a sérültet ellátónak is alá kell írnia.
 
Talált tárgy, értékőrzés, öltöző
 1. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséből származó károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
 2. Az értékmegőrzőt a vendég saját felelősségére veheti igénybe.
 3. A talált tárgyakat a Fürdő üzemeltetője 30 napig őrzi.
 4. Az öltöző használata kötelező, az öltözőszekrényt, kabint, vállfás megőrzőt a vendég nyitja és távozáskor zárja.
 5. A vendég köteles meggyőződni az öltözőzárjának megfelelő működéséről.
 6. Az öltözőhely rendeltetésszerű használata az öltözőhely biztonságos kezelését szolgálja.
 7. Az öltözőben/ruhatárban kiadott bilétát mindenki köteles magával vinni.
 8. Amennyiben a vendég elveszti a bilétát, abban az esetben a személyzet értesítését követően a vendégnek számot kell adni a szekrényben található tárgyakról, értékekről. Ezt követően mesterkulccsal a szekrény kinyitásra kerül.
 9. A szekrénybiléta elvesztése esetén a kifüggesztett ártábla szerinti pótdíj fizetendő.
 10. A vendéget ért káresetről káreseti jegyzőkönyvet kell felvenni, amely alapja lehet a kár megtérítésének. A káreset mértékéről és megtérítéséről a jegyzőkönyv alapján az üzemeltető dönt. A fürdő kártérítési felelősségére a Ptk. 471. §-ba foglaltak az irányadók.
 
Szaunapark
 
1. A szauna kályhák hőfokát és beállításait csak a személyzet változtathatja meg, a vendég azon nem módosíthat.
2. A szauna berendezések szabályos használatát a kezelőszemélyzet a vendég kérésére köteles ismertetni.
3. A vendég saját illóolajat nem használhat a szaunában.
4. A szaunázás 4 éves kor alatt még szülői felügyelet mellett sem megengedett.
5. TILOS szaunázni: 
o lázas betegségben, akut ízületi gyulladásban szenvedőknek;
o visszérproblémákkal küzdőknek, hormonbetegségekben szenvedőknek;
o szív- és keringési rendellenességben, vesebetegségben szenvedőknek;
o 4 éves kor alatt;
o alkoholos állapotban, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt.
6. A Szaunapark területén strandfelszerelés és egyéb oda nem illő tárgy használata nem megengedett.
7. A merülő medence használata előtt a zuhanyzás kötelező.
8. A Szaunapark teljes területére ételt bevinni nem lehet.
9. A szauna kabinokban fürdőlepedő, törölköző használata kötelező!
10. A Szaunaparkban a vendég viselkedésével, mozgásával és magatartásával másik vendég nyugalmát és pihenését nem zavarhatja.
11. A szauna igénybevétele a zárórát megelőző 30 percben már nem lehetséges.
12. A Szaunaparkban a vendég részére rosszullét esetén vészjelző csengő használata biztosított.
 
 
Hangosbemondó
1. A hangosbemondón keresztül a Fürdő üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatás, fontos üzenetközvetítés, kellemes, hangulatos zenei szolgáltatása és a Fürdő szerződött partnereinek reklámanyagának közlése lehetséges.
2. A hangosbemondó olyan hangerővel működik, ami a vendégek nyugalmát, pihenését nem zavarja.
 
Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység
1. A Fürdőben kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység folyik. 
1. kereskedelmi egység: Ajándékbolt
2. vendéglátó-ipari szolgáltató: Étterem, Kávézó, Tüske bár
 

Letölthető dokumentum

Ugrás az oldal tetejére